ସାଂଘାଇ ଏକକତା ଇମ୍ପ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ |

  • ବିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, କପଡା ରୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ |

    ବିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, କପଡା ରୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ |

    ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ various ବିଭିନ୍ନ ୱର୍ପ ବିମ୍, ବଲ୍ ୱାର୍ପ ବିମ୍ ଏବଂ କପଡା ରୋଲ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା |ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କାରଖାନା, ସୁବିଧାଜନକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |